Regulamin

Regulamin użytkowania “Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze”

1. Definicje

Kategoria – kategoria tematyczna, w której publikowane jest dane Ogłoszenie
Konto - zbiór danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 2. niniejszego Regulaminu.
Kupujący - użytkownik Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze chcący skorzystać z zamieszczonej na nim oferty
Ogłoszenie - propozycja sprzedaży, kupna, skorzystania z usługi, nieodpłatnego udostępnienia Przedmiotu lub usługi, zlecona przez Sprzedającego i opublikowane w Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze.
Operator Płatności – Płatności Użytkowników z tytułu płatnych usług świadczone są za pośrednictwem Operatora Płatności: PayPro S.A. na podstawie Regulaminu Operatora Płatności. Właściciel Panelu Ogłoszeń Wieści Rolnicze nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone w ramach płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.
Panel Ogłoszeń - wymiennie stosowana nazwa Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze
Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika Konta polegające na podaniu jego danych zgodnie z formularzem rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywacji Konta po otrzymaniu linka aktywacyjnego.
Panel Ogłoszeniowy Wieści Rolnicze - prowadzona przez Wydawcę i będąca jego własnością internetowa platforma ogłoszeń online
Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze
Transakcja – umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Panel Ogłoszeniowy Wieści Rolnicze rzecz Użytkownika, obejmujące: opublikowanie Ogłoszenia płatnego lub bezpłatnego oraz Usług Promowania.
Usługi Promowania – odpłatne usługi wyróżniania Ogłoszeń określone w Załączniku nr 1
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
Właściciel Panelu lub Wydawca - nazwy wymiennie stosowane dla: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, NIP 617-19-79-904; określenie stosowane wymiennie z określeniem Właściciel Panelu Ogłoszeń Wieści Rolnicze

2. Warunki Ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, a w szczególności zasady rejestracji użytkowników, zasady publikacji ogłoszeń płatnych i bezpłatnych oraz innych usług płatnych, a także zasady dotyczące płatności i zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, NIP 617-19-79-904, zwana w treści niniejszego Regulaminu Wydawcą.
 3. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze nie jest stroną transakcji dostawy towarów lub usług dostarczanych przez Użytkowników, jak i płatności za nie. Usługi płatności są realizowane przez zewnętrznych dostawców na podstawie odrębnych umów.
 4. Użytkownicy korzystający z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, chcąc korzystać z funkcjonalności Panelu, muszą go zaakceptować.
 5. Panel Ogłoszeniowy Wieści Rolnicze umożliwia:
  1. przeglądanie jego zawartości;
  2. publikację bezpłatnych Ogłoszeń lub Ogłoszeń płatnych lub płatnych Usług Promowania
 6. Do korzystania z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, które:
  1. pozwala na obustronną komunikację przez protokół HTTPS
  2. posiada właściwie skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3)
  3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies 
 7. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze zapewnia wszystkie warunki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować jego poprawne i ciągłe działanie. Właściciel Panelu ma prawo do dokonywania przerw w jego funkcjonowaniu jeśli:
 • A. wystąpi awaria techniczna; w sytuacji wystąpienia awarii technicznej Właściciel Panelu przedłuży czas emisji Ogłoszeń o czas jej trwania
 • B. Wystąpi przerwa techniczna, w ramach której mogą być dokonywane prace związane z poprawą funkcjonalności Panelu; w tym czasie  usługi świadczone przez Panel są niedostępne.
 1. Treści publikowane w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze podlegają ochronie z tytułu praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Właściciela Panelu, Sprzedawców lub osób trzecich. Nie mogą być one wykorzystywane przez kogokolwiek bez uzyskania zgody ich właścicieli. 

3. Warunki publikacji ogłoszeń

 1. Wydawca umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszeń w Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze.
 2. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia jest możliwa jedynie po wypełnieniu odpowiedniego formularza i zarejestrowaniu Konta.
 3. Rejestracja konta umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności Panelu. Konto daje możliwość korzystania z Panelu jako zalogowany Użytkownik i korzystania m.in. z następujących funkcjonalności:
  1. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami
  2. wykonywania płatności
  3. zamówienie płatnych Usług Promowania
 4. Użytkownikiem Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Panelu.
 6. Aby zarejestrować Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać wymagane tam dane, w tym adres e-mail Użytkownika oraz unikalne hasło dostępu i dokonać akceptacji wymaganych zgód, w tym zaznaczenia w odpowiednim miejscu faktu zapoznania się z Polityką Prywatności, Regulaminem i jego załącznikami.
 7. Po przesłaniu danych wymaganych do Rejestracji Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta - link do aktywacji Konta. Rejestracja zostanie zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony usługi korzystania z Panelu Ogłoszeń Wieści Rolniczych. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 3 dni od otrzymania e-maila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto nie zostaje aktywowane. Użytkownik może dokonać Rejestracji od nowa.
 8. Użytkownik bierze odpowiedzialność za podanie w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze prawdziwych danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel Panelu ma prawo do blokady Konta w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik podał nieprawdziwe dane.
 9. Umowa związana z obsługą i korzystaniem z Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika w przypadkach określonych przepisami prawa lub w niniejszym Regulaminie. 
 10. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze jest uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik podejmuje działania naruszające postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 11. W celu zapewnienia funkcjonowania Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, Właściciel Panelu zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowego sprawdzenia prawdziwości danych podanych przez Użytkowników oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, prawdziwości informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika będzie negatywna, Właściciel Panelu może zablokować działanie Konta.
 12. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze jest dostępne dla wszystkich korzystających z tego Panelu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie do publicznej wiadomości jego numer telefonu lub adres e-mail.
 13. Wyrażenie zgody na publikację ogłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Właścicielowi Panelu nieodpłatnej licencji na na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Panelu, a także u partnerów Właściciela Panelu, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze oraz w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.
 14. Publikacja Ogłoszenia dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna za wyjątkiem Usług Promowania i ogłoszeń w Kategorii Praca.
 15. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze może wprowadzić limity ogłoszeń w poszczególnych kategoriach ogłoszeń. Limity dla poszczególnych kategorii oraz sytuacje, w których limit nie obowiązuje, zostaną wskazane przez Właściciela Panelu po ich ewentualnym wprowadzeniu.
 16. Treść każdego Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi określone w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dowolnego sformułowania treści ogłoszenia (treść ogłoszenia stanowią również zdjęcia), jednakże zachowując następujących wymogi:
  1. Ogłoszenie jest napisane w sposób prosty i jasny w języku polskim;
  2. Ogłoszenie nie może zawierać słów wulgarnych lub obraźliwych;
  3. Użytkownik wybiera dla przedmiotu Ogłoszenia jedną kategorię tematyczną, w której Ogłoszenie ma zostać zamieszczone;
  4. Użytkownik może podać cenę albo wskazać, że cena jest do negocjacji lub przedmiot jest oferowany za darmo
  5. w treści Ogłoszenia Użytkownik wskazuje dane kontaktowe, co jednocześnie jest wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych osobowych przez Właściciela Panelu;
  6. przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie przedmiot będący własnością lub w legalnym posiadaniu Użytkownika; w przypadku, gdy przedmiot Ogłoszenia znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, treść Ogłoszenia musi jednoznacznie to wskazywać; nie dotyczy to ogłoszeń w kategorii  „Praca”;
  7. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego przedmiotu; ten sam przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem; Użytkownik jest zobowiązany wskazać, czy Ogłoszenie dotyczy jednej czy kilku sztuk lub kompletu rozumianego jako zestaw części tworzących jedną całość
  8. zabrania się umieszczania w treści Ogłoszenia przekazów o charakterze promocji lub reklamy oraz treści albo linków prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jakie świadczy Właściciel Panelu
  9. w przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej kategorii, Właściciel Panelu Ogłoszeń uprawniony jest do zmiany kategorii
  10. przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:
  11. oferta o charakterze randkowym lub seksualnym;
  12. - towarów wymienionych w Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane”
  13. publikacja Ogłoszenia w Panelu Ogłoszeń dokonywana jest przez Użytkownika poprzez: kliknięcie w ikonę „Dodaj Ogłoszenie” i dokonanie płatności w systemie Operatora Płatności (tylko w odniesieniu do ogłoszeń płatnych).
  14. emisja Ogłoszenia w Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze rozpoczyna się niezwłocznie po zatwierdzeniu jego treści przez Użytkownika w panelu zlecania publikacji i trwa przez kolejne 15 dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
   - doszło do zbycia przedmiotu przez Użytkownika i Użytkownik przekazał zlecenie usunięcia Ogłoszenia z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze;
   - Użytkownik usunął Ogłoszenie.
  15. po zakończeniu emisji Ogłoszenie zostanie zarchiwizowane.
 17. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Polityce Prywatności.

4. Usługi Odpłatne

 1. Użytkownik może zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia korzystając z odpłatnej Usługi Promowania w postaci w postaci odświeżenia ogłoszenia, wyróżnienia ogłoszenia oraz wyróżnienia ogłoszenia na stronie głównej Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1. 
 2. Usługa Promowania jest realizowana dla pojedynczego Ogłoszenia.
 3. Właściciel Panelu Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usługi Promowania.
 4. Publikacja Ogłoszenia w Kategorii Praca jest płatna. 

5. Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze o aktualnej cenie Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Panelu Ogłoszeń lub cennikach  są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności dokonywane w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze są dokonywane z góry. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi na rachunku wskazanym przez Panel.
 3. Płatności z tytułu płatnych usług w Panelu Ogłoszeniowym Wieści Rolnicze świadczone są przez Operatora Płatności na podstawie Regulaminu Operatora Płatności. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi świadczone w ramach Płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności.
 4. Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania danych maksymalnie 3 kart płatniczych, wymaganych do obsługi płatności przez zewnętrznego usługodawcę, w celu umożliwienia dokonywania zapłaty bez konieczności każdorazowej rejestracji karty przez Użytkownika. Użytkownik może usunąć w każdej chwili zarejestrowaną w Panelu kartę.
 5. Świadczenie usług przez Właściciela Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Właściciela Panelu Ogłoszeń faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 6. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.

6. Działania niezgodne z Regulaminem 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. Użytkownicy zobowiązują się do: 
  1. niepodejmowania czynności wpływających na właściwe funkcjonowanie Panelu Ogłoszeń, w tym korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem
  2. niepodejmowania działań naruszających obowiązujące przepisy prawa;
  3. nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu sprzedaży Przedmiotów wymienionych Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane” 
  4. podawania nieprawdziwych informacji dotyczących danych Użytkowników i oferowanych Przedmiotów.
 2. Właściciel Panelu nie weryfikuje wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem  funkcjonalności Panelu Ogłoszeń.
 3. Osoby korzystające z Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze powinny zgłaszać jego Właścicielowi informacje o pojawieniu się na nim treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem. Zgłaszający powinien podać dane umożliwiające Właścicielowi Panelu  dokonanie weryfikacji Zgłoszenia oraz jego uzasadnienie.
 4. W przypadku ustalenia przez Właściciela Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, że  treść przesyłana bądź publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Panelu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu albo narusza dobra osobiste innych Użytkowników Panelu, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Właściciela Panelu Właściciel podejmuje postępowanie wyjaśniające oraz może:
  1. zablokować Konto Użytkownika
  2. zablokować daną treść, a także związane z nią Usługi Promowania. Od tego momentu treść nie będzie widoczna dla osób korzystających z Panelu Ogłoszeń, ani dostępna w Koncie danego Użytkownika;
  3. poinformować Użytkownika, który zamieścił bezprawną treść o blokadzie i powodach tej decyzji
 5. Użytkownik ma możliwość odwołania się od decyzji blokady treści w Panelu Ogłoszeń Wieści Rolnicze. Postanowienia reklamacyjne regulujące postępowanie w takich przypadkach zostały opisane rozdziale 8.
 6. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6.5. za zasadny, zablokowana treść zostaje przywrócona.
 7. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, a także poważnego naruszenia postanowień Regulaminu, Właściciel Panelu może tymczasowo lub na stałe zablokować Konto danego Użytkownika, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na jego rzecz.
 8. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 7.

7. Postępowanie reklamacyjne 

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości dotyczących działania Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze składając reklamację za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Właściciela  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer identyfikacyjny Ogłoszenia, przyczyny uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Właściciel rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Właściciela  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e mail przypisany do Konta.

8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów 

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej https: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące takich możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt Kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

10. Postanowienia końcowe 

 1. Tylko Właściciel Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 2. O ewentualnej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze oraz drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze, w czasie nie krótszym niż 14 dni od chwili poinformowania o jego zmianie, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
 4. Właściciel  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu ma prawo do rozwiązania umowy związanej z obsługą i korzystaniem z Konta.
 6. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 7. Załączniki do niniejszego Regulaminu są jego integralną częścią.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2023 r.


 
 

Załącznik nr 1  do Regulaminu Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze portalu „Wieści Rolnicze” – Odpłatne Usługi Promowania Ogłoszeń
1. W ramach  Wydawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Odpłatnych Usług Promowania:
Usługa Odświeżenia – polega na zmianie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń z gwarancją jednorazowego zamieszczenia ogłoszenia na górze listy ogłoszeń lub w zależności od wykupionego Pakietu zwielokrotnienia tej liczby
Usługa Wyróżnienia – ogłoszenie na górze listy – polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia w sekcji danej kategorii ogłoszeniowej dedykowanej Ogłoszeniom wyróżnionym, umieszczonej na początku listy Ogłoszeń  oraz umieszczenie Ogłoszenia na kolorowym tle;
Usługa Wyróżnienia na stronie głównej Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze – polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia w sekcji dedykowanej Ogłoszeniom wyróżnionym na stronie głównej Serwisu.
2. Usługi Promowania są również oferowane w pakietach tych usług: Podstawowy, Medium i Lux (Pakiety Promowania), zgodnie z poniższym zestawieniem:

tabela.png 23 KB
3. Poszczególne Usługi Promowania rozpoczynają się z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Właściciela Panelu dokonanej przez Użytkownika za zakup danej Usługi Promowania, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej i trwają:
a) W przypadku Odświeżenia Ogłoszenia – przy zakupie pojedynczego Odświeżenia Ogłoszenia Ogłoszenie jest odświeżane jednorazowo; przy zakupie 7-dniowego Odświeżenia Ogłoszenia jest realizowane automatycznie raz na dobę przez 7 kolejnych dni albo do czasu zakończenia emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu. Do Odświeżenia Ogłoszenia dochodzi o godzinie odpowiadającej pierwszemu Odświeżeniu Ogłoszenia w uwzględnieniem marginesu ok. 2 h w każdą stronę;
b) W przypadku Wyróżnienia Ogłoszenia - zgodnie z wyborem Użytkownika – przez 3, 5 lub 15 kolejnych dni albo do czasu zakończenia emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu;
c) W przypadku Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze - przez 7 kolejnych dni albo do czasu zakończenia czasu emisji Ogłoszenia wskazanego w punkcie 4.7. Regulaminu.
4. Wysokość opłat za poszczególne Usługi Promowania, Pakiet Promowań uzależniona jest od czasu jego trwania a w przypadku Pakietu Promowań od wybranego rodzaju pakietu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu
W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy z Właścicielem  Panelu Ogłoszeniowego Wieści Rolnicze można odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie należy przesłać na adres Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A. Można skorzystać z poniższego wzoru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A

Ja …………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 
o świadczeniu usług ……………………………………………………………………………………………………………………………..
zawartej w dniu ……………………………. w ramach platformy ogłoszeniowej dostępnej w serwisie ……………

__________________________________________
/ Podpis - Imię i nazwisko/     

Załącznik nr 3 - Przedmioty zakazane
Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika Ogłoszeń dotyczących niżej wymienionych przedmiotów:

 1. Alkohol oraz wyroby tytoniowe
 2. Broń palna, gazowa, pneumatyczna i amunicja, w tym broń bojowa, myśliwska i sportowa
 3. E-papierosy i płyny do nich
 4. Fajerwerki
 5. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści pornograficzne.
 6. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści wulgarne oraz promujące używanie przemocy.
 7. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści związane z używaniem przemocy wobec zwierząt.
 8. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści nawołujące do nienawiści w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 9. Filmy, zdjęcia i inne wydawnictwa zawierające treści nawołujące do nienawiści i używania przemocy wobec społeczności LGBT+.
 10. Przedmioty erotyczne
 11. Preparaty zwiększające popęd seksualny i inne stymulanty, w tym preparaty nie będące lekami.
 12. Tytoń nieprzetworzony
 13. Niebezpieczne substancje chemiczne, w szczególności narkotyki, substancje psychotropowe i środki odurzające
 14. Materiały wybuchowe
 15. Miotacze gazu, także gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa oraz od tego czy dla ich posiadania lub obrotu nie jest wymagane pozwolenie
 16. Akcje i udziały w spółkach, obligacje, papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
 17. Polisy i produkty ubezpieczeniowe
 18. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich
 19. Usługi związane z uczestnictwem w “piramidach finansowych” - strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym źródłem zysku jest zapłata przez nich wpisowego
 20. Leki wydawane na receptę
 21. Produkty lecznicze, w tym wszelkie substancje i mieszaniny substancji spełniające całkowicie lub częściowo definicję produktu leczniczego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne
 22. Koty i psy z niezarejestrowanych hodowli
 23. Przedmioty objęte ochroną prawa autorskiego (muzyka, oprogramowanie, filmy, dzieła sztuki itp.)
 24. Dane osobowe, listy adresów e-mail i numerów telefonicznych
 25. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów.
 26. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów
 27. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa.
 28. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich
 29. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną
 30. Konta na platformach oferujących odpłatne usługi pozwalające na oglądanie i  słuchanie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności kody, hasła, tokeny, klucze umożliwiające dostęp i korzystanie z takich kont oraz usługi ich zakładania
 31. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 32. Automaty do gier w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.